Utrymningssystem

Utrymningssystem består av ex. skyltar, nödljusarmaturer, brandvarnare, räddningsstegar m m. och är till för att underlätta en utrymning ur en byggnad.

Snabbt
När man snabbt vill evakuera människor ur en byggnad är det viktigt att man tydligt kan se alla utrymningsvägar. Det behövs också utbildning och övning så att alla vet hur de ska göra i en sådan situation. Med tanke på att man ibland bara har några minuter på sig att ta sig ut ur en byggnad kan ett väl genomtänkt utrymningssystem vara livsavgörande.

Underhåll
För ett väl fungerande utrymningssystem behövs utrymningsplaner, skyltar, vägledande markeringar, brandlarm, nödbelysning m.m.. Men ett system behöver också underhållas. Nedrivna skyltar, en ombyggnad där t.ex. dörrar eller väggar har flyttats kan göra så att människor inte hittar vägen ut. Regelbundet underhåll som utförs på rätt sätt förhindrar att detta sker.

Kompetens
Det behövs kunskap hos den som projekterar och installerar utrymningssystem. Vi kan hjälpa till med tekniken, se över era lokaler och föreslå förbättringar. Vi kan även sätta ihop utbildningar och övningar som är anpassade för era behov.

Nödbelysning
Om den vanliga belysningen slutar att fungera behövs ett reservsystem som gör att den normala verksamheten kan fortsätta eller att människor kan sätta sig i säkerhet. Det här är speciellt viktigt om det är många i en byggnad som inte har lokalkännedom.
Nödbelysning, som är ett samlingsbegrepp för reservbelysning och utrymningsbelysning, ska normalt fungera med full effekt under minst 60 minuter vid ett strömavbrott. Under den tiden hinner man i allmänhet vidta de säkerhetsåtgärder som behövs för både verksamheten och de människor som finns i byggnaden.

Lagkrav
Boverket anger i sina byggregler (BBR): ”Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan. Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.”
Det här lagkravet visar hur viktigt myndigheterna anser att nödbelysning är. De som är ansvariga för en verksamhet måste se till att det här kravet uppfylls och att säkerheten för medarbetare och andra upprätthålls.

Visar 1–12 av 15 resultat